Ogólne zasady i warunki

AGB

Ogólne warunki handlowe firmy BALLFREUNDE GmbH, 

zwana dalej BALLFREUNDE.

 1. Rejestracja, potwierdzenie

1.1 Dokonując rejestracji, oferujesz BALLFREUNDE wiążące zawarcie umowy o uczestnictwo w wybranym wydarzeniu. Umowa zostaje zawarta w momencie pisemnego potwierdzenia przez nas rezerwacji imprezy. Wystarczy potwierdzenie pocztą elektroniczną. Umowy telefoniczne i ustne są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. 

1.2 Zgłoszenie jest dokonywane przez zgłaszającego również dla wszystkich uczestników ujętych w zgłoszeniu/listach, za których zobowiązania umowne zgłaszający odpowiada jak za swoje własne. 

1.3 Rejestrując się, akceptujesz zasady turnieju BALLFREUNDE.

 1. Płatność 

2.1 Opłata rejestracyjna jest wymagalna w momencie rejestracji i musi zostać uiszczona w terminie płatności podanym na fakturze. Opłata ta jest zasadniczo bezzwrotna.
Wyraźnie zaznaczamy, że opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi nawet w przypadku odwołania imprezy przez władze lub inną osobę trzecią z powodu zagrożenia, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności. To samo dotyczy sytuacji, gdy obiekt sportowy wynajęty przez BALLFREUNDE nie może być użytkowany z przyczyn, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności.

2.2 Opłatę za uczestnictwo należy uiścić w wysokości podanej na fakturze przesłanej pocztą, najpóźniej osiem tygodni przed rozpoczęciem imprezy.

Opłaty w przypadku anulowania rezerwacji, opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz opłaty za zmianę rezerwacji są należne natychmiast. Wysokość zaliczki i salda oraz ewentualnego anulowania rezerwacji wynika z potwierdzenia rezerwacji. Płatności należy dokonać w jednej kwocie za wszystkich zarejestrowanych uczestników, podając numer faktury. 

2.3 W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem (od ośmiu tygodni przed rozpoczęciem imprezy) należy natychmiast zapłacić pełną cenę uczestnika.

2.4 Jeżeli termin płatności końcowej nie zostanie dotrzymany, BALLFREUNDE może odstąpić od istniejącej umowy rezerwacji po bezskutecznym upomnieniu z zachowaniem okresu prolongaty i zażądać opłat za odstąpienie od umowy jako odszkodowania zgodnie z punktem 4.2. Ostateczne informacje zostaną przekazane dopiero po otrzymaniu ostatniej wpłaty, ale najwcześniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 1. Moc

Usługi, które mają być świadczone przez BALLFREUNDE, wynikają z Informacji ogólnych. Odstępstwa od tej zasady wymagają pisemnej zgody.

 1. Wycofanie się uczestnika(ów), koszty rezygnacji 

4.1 Istnieje możliwość wycofania się z udziału w imprezie w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów zgodnie z punktem 4.2). Decydująca jest data otrzymania przez BALLFREUNDE oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w imprezie musi być złożone w formie pisemnej. Anulowanie rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wystarczające. Jeśli uczestnik/współuczestnik podróży wycofa się lub jeśli podróż na imprezę nie zostanie rozpoczęta z powodów (z wyjątkiem przypadków siły wyższej uregulowanych w punkcie 10), za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności, BALLFREUNDE może zażądać rozsądnego odszkodowania za poczynione przygotowania i poniesione wydatki. Przy obliczaniu odszkodowania należy wziąć pod uwagę zwykle zaoszczędzone wydatki i zwykle możliwe alternatywne wykorzystanie usług związanych z imprezą. Klient ma prawo udowodnić, że w związku z odwołaniem lub nieodbyciem się podróży nie poniósł żadnych kosztów lub poniósł znacznie niższe koszty niż koszty wykazane przez nas w stawce ryczałtowej (zob. pkt 4.2).

4.2 W przypadku wycofania się (również poszczególnych osób) z imprezy, oprócz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,- euro za każdą transakcję rezerwacji, zasadniczo należy ponieść następujące koszty:

 • do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy: brak dalszych kosztów
 • od 89. do 31. dnia przed rozpoczęciem imprezy: 40% z
  Cena uczestnika (za osobę)
 • od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem imprezy: 60% ceny uczestnika (za osobę)
 • od 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy: 90% ceny uczestnika (za osobę)
 • w przypadku niestawienia się na początku imprezy: 100% ceny uczestnika (za osobę)

4.3 Na życzenie BALLFREUNDE dokona, w miarę możliwości, bezpłatnej jednorazowej zmiany liczby osób w rezerwacji o 10% (zaokrąglonej w górę do najbliższej pełnej liczby osób). 

Przepis ten obowiązuje tylko do ośmiu tygodni przed rozpoczęciem imprezy. 

W przypadku jakichkolwiek dalszych zmian w potwierdzeniu rezerwacji BALLFREUNDE zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,-EUR za każdą transakcję. 

Zmiany liczby osób w rezerwacji o więcej niż 10 % (zaokrąglone w górę do następnej pełnej liczby osób) są możliwe tylko za zgodą BALLFREUNDE. 

To samo dotyczy zmian liczby osób w rezerwacji w okresie ośmiu tygodni do rozpoczęcia imprezy. 

4.4 Rezygnacja z uczestnictwa przez osoby indywidualne może spowodować utratę zniżek/cen pakietowych dla Stowarzyszenia. 

4.5 BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

 1. Wycofanie się i wypowiedzenie umowy przez BALLFREUNDE 

5.1 Odwołanie turnieju z powodu działania siły wyższej / Covid-19

BALLFREUNDE zakłada, że wszystkie turnieje odbędą się jak zwykle. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będzie to możliwe, turniej zostanie odwołany przez BALLFREUNDE.
Odwołanie następuje dokładnie wtedy, gdy właściwe organy zabraniają zorganizowania imprezy, obowiązuje zakaz podróżowania lub oficjalne ostrzeżenie dla podróżujących w danym regionie.
W tym szczególnym przypadku BALLFREUNDE niezwłocznie zwróci całą wpłaconą kwotę bez potrąceń.

5.2 Postępowanie stanowiące naruszenie umowy

BALLFREUNDE może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli uczestnik uporczywie zakłóca realizację imprezy pomimo ostrzeżenia ze strony BALLFREUNDE lub jeżeli zachowuje się niezgodnie z umową w takim stopniu, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy. Jeżeli BALLFREUNDE anuluje umowę, BALLFREUNDE zachowuje roszczenie do opłaty za uczestnictwo pomniejszonej o wartość zaoszczędzonych wydatków, jak również zaoszczędzonych korzyści wynikających z alternatywnego wykorzystania niewykorzystanych usług. 

 1. Przewodnik turystyczny

Grupa musi być prowadzona przez trzy osoby dorosłe. Podczas imprezy zawsze muszą być obecne co najmniej trzy osoby dorosłe, które będą towarzyszyć grupie. Kierownik lub kierownicy wycieczek ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane z winy jednej lub kilku osób z grupy w mieniu osób trzecich, z którymi BALLFREUNDE ma podpisane umowy (np. właściciele hoteli i firmy transportowe). 

 1. Czas podróży

Czas trwania podróży podany jest w pełnych dniach. Dzień przyjazdu i dzień powrotu są uznawane za całe dni. 

 1. Regulamin domu

W miejscach zakwaterowania, w których obowiązują zasady domowe, takich jak szkoły, schroniska młodzieżowe, ale także hotele, należy ich przestrzegać. 

 1. Program sportowy

Organizator i BALLFREUNDE zastrzegają sobie prawo do zmiany programu, jeśli zaistnieją ku temu uzasadnione powody. BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub niepełne zrealizowanie programu w wyniku okoliczności, na które BALLFREUNDE nie ma wpływu. 

 1. Odpowiedzialność, wyłączenie roszczeń i ograniczenie działań

10.1 Odpowiedzialność umowna za szkody inne niż uszkodzenie ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny uczestnika (za osobę), o ile szkoda wyrządzona uczestnikowi nie jest ani została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania lub jesteśmy odpowiedzialni za stratę poniesioną przez uczestnika wyłącznie z winy dostawcy usług. Na naszą korzyść działają również przepisy prawne ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność, które wynikają z umów międzynarodowych i na które może powołać się dostawca usług, z którego usług korzystamy. W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych wobec BALLFREUNDE, które nie są oparte na umyślności lub rażącym niedbalstwie, odpowiedzialność za szkody majątkowe jest ograniczona do kwoty stanowiącej trzykrotność ceny uczestnika (za osobę i imprezę). 

10.2 BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług, obrażenia ciała i szkody majątkowe w związku z usługami osób trzecich, które zostały jedynie zaaranżowane i wyraźnie określone jako takie w ogłoszeniu (np. wycieczki, zwiedzanie parków i innych obiektów rekreacyjnych). 

10.3 BALLFREUNDE zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

10.4 Za udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach rekreacyjnych odpowiedzialność ponoszą uczestnicy i współpodróżni. Przed rozpoczęciem korzystania z obiektów sportowych, sprzętu i pojazdów należy je sprawdzić. BALLFREUNDE ponosi odpowiedzialność za wypadki, które wydarzyły się podczas imprez sportowych i innych zajęć rekreacyjnych, tylko wtedy, gdy wina leży po stronie firmy. BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10.5 Każdy uczestnik/podróżny jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów prawa w celu uniknięcia lub zminimalizowania wszelkich szkód w przypadku zakłóceń w realizacji imprezy. Usterki i zakłócenia należy natychmiast zgłaszać personelowi BALLFREUNDE na miejscu, BALLFREUNDE zaleca formę pisemną. Jeżeli uczestnik/podróżny nie dopełni tego obowiązku z własnej winy, nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.

10.6 Pracownicy BALLFREUNDE na miejscu nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie reklamacje należy składać u upoważnionego przedstawiciela kierownictwa BALLFREUNDE na miejscu. BALLFREUNDE zaleca formę pisemną. 

10.7 Roszczenia z tytułu niezgodnego z umową wykonania zarezerwowanej imprezy muszą być zgłoszone do BALLFREUNDE w ciągu jednego miesiąca od przewidzianego w umowie zakończenia imprezy. Zalecamy formę pisemną. Po upływie terminu można dochodzić roszczeń tylko wtedy, gdy nie z własnej winy nie można było dotrzymać terminu. Roszczenia Użytkownika wynikające z niniejszej umowy ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku, przy czym wyraźnie odbiegają od regulacji ustawowej. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym zgodnie z umową zdarzenie powinno się zakończyć.

 1. Wykluczenie z udziału

Jeśli okaże się, że uczestnik zachowuje się w sposób tak nękający, że w rezultacie relacje między BALLFREUNDE a usługodawcą (np. transport, zakwaterowanie, organizator) są poważnie zagrożone, dany uczestnik może zostać wykluczony. Jeśli wykluczony uczestnik jest niepełnoletni, partner umowy musi zapewnić, aby wykluczony uczestnik w towarzystwie osoby dorosłej upoważnionej do sprawowania nad nim nadzoru niezwłocznie opuścił miejsce imprezy i na własny koszt powrócił do punktu rozpoczęcia podróży.

BALLFREUNDE udzieli pomocy, ale dodatkowe koszty we wszystkich przypadkach ponosi partner umowy. Przepisy te dotyczą również drużyn i klubów. Jeśli dla pozostałej grupy nie ma trzech dorosłych opiekunów, którzy mogliby sprawować nad nią dalszą opiekę, grupa jako całość musi opuścić imprezę na własny koszt. 

 1. Ogólne 

Przy rejestracji na wyjazd przyjmuje się, że zarząd klubu uczestniczącego w wyjeździe oraz kierownik (kierownicy) wyjazdu zgadzają się na ogólne warunki wyjazdu oraz że wszystkie zobowiązania wobec BALLFREUNDE wypełnia osoba do tego upoważniona. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. 

 1. Postanowienie końcowe 

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów między BALLFREUNDE a partnerem umowy, niezależnie od miejsca zamieszkania wszystkich zaangażowanych stron, miejsca zawarcia umowy oraz miejsca świadczenia usługi. Wszystkie grupy korzystające z usług BALLFREUNDE są utożsamiane z klubami sportowymi.

Skontaktuj się z nami już teraz!
1
Skontaktuj się z nami przez Whatsapp!
Skanowanie kodu
Hej 👋
Jesteś zainteresowany jednym z naszych turniejów lub masz tylko krótkie pytanie?
Wystarczy napisać do nas wprost na czacie!