Servicevoorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van BALLFREUNDE GmbH, 

hierna BALL FRIENDS genoemd.

 1. Registratie Bevestiging

1.1 Met uw inschrijving biedt u BALLFREUNDE de bindende totstandkoming aan van een overeenkomst voor deelname aan het gewenste evenement. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij de reservering van het evenement schriftelijk bevestigen. Een bevestiging per e-mail is voldoende. Telefonisch en mondeling gemaakte afspraken worden eerst bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

1.2 De registratie wordt uitgevoerd door de aanvrager voor alle deelnemers vermeld op de registratie / lijsten, voor wiens contractuele verplichtingen de aanvrager verantwoordelijk is voor hun eigen verplichtingen. 

1.3 Met je inschrijving accepteer je de BALLFREUNDE toernooiregels.

 1. betalen 

2.1 Bij de inschrijving is het inschrijfgeld verschuldigd, dat na het opmaken van de factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn dient te worden voldaan. Dit wordt in principe niet vergoed.
We wijzen er uitdrukkelijk op dat het inschrijfgeld niet wordt terugbetaald, zelfs niet als het evenement wordt geannuleerd door een overheid of een andere derde partij vanwege een risico waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is. Evenzo, indien de door BALLFREUNDE gehuurde sportaccommodatie niet kan worden gebruikt om redenen waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is.

2.2 Zoals blijkt uit de per e-mail verzonden factuur dient het deelnamebedrag uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.

De vergoedingen in geval van annulerings-, verwerkings- en omboekingskosten zijn onmiddellijk opeisbaar. De bedragen voor de aanbetaling en de eindbetaling alsmede eventuele annulering vindt u in de boekingsbevestiging. De betalingen dienen voor alle ingeschreven deelnemers in één keer te geschieden onder vermelding van het verstrekte factuurnummer. 

2.3 Bij korte boekingen (acht weken of meer voor aanvang van het evenement) is de gehele deelnemersprijs direct opeisbaar.

2.4 Als de resterende betalingsdatum niet wordt nageleefd, kan BALLFREUNDE het bestaande boekingscontract na niet-succesvolle herinnering opzeggen met het instellen van een respijtperiode en intrekkingskosten in overeenstemming met paragraaf 4.2 als compensatie eisen. De laatste informatie wordt pas overhandigd nadat de laatste betaling is ontvangen, maar niet eerder dan 14 dagen voor aanvang van het evenement. 

 1. stroom

De door BALLFREUNDE te leveren diensten vloeien voort uit de algemene informatie. Afwijkingen hiervan vereisen een schriftelijke overeenkomst.

 1. Opname door de deelnemer, annuleringskosten 

4.1 Het is op elk moment mogelijk om voor aanvang van het evenement af te zien van deelname (rekening houdend met eventuele kosten volgens paragraaf 4.2). De ontvangst van de herroepingsverklaring door BALLFREUNDE is bepalend. De annuleringsverklaring van het evenement moet schriftelijk worden gedaan. Een ontslag per e-mail is niet voldoende. Indien een deelnemer / medereiziger zich terugtrekt of indien de reis naar het evenement niet wordt aangevat om redenen (met uitzondering van gevallen van overmacht geregeld in artikel 10) waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is, kan BALLFREUNDE een redelijke vergoeding vragen voor de gemaakte afspraken en kosten gemaakt. Bij de berekening van de vergoeding moet rekening worden gehouden met meestal bespaarde kosten en elk ander mogelijk gebruik van de evenementendiensten. Het staat u vrij om aan te tonen dat er geen of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt in verband met het annuleren of niet-aanvatten van de reis dan de door ons in het forfait vermelde kosten (zie 4.2).

4.2 De volgende kosten dienen naast de administratiekosten van 25 euro per boekingsproces te worden betaald bij afmelding van het evenement (inclusief individuele personen):

 • tot 90 dagen voor aanvang van het evenement: geen extra kosten
 • van de 89e tot de 31e dag voor de start van het evenement: 40% des
  Deelnameprijs (per persoon)
 • van de 30e tot de 16e dag voor de start van het evenement: 60% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • vanaf de 15e dag voor aanvang van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • Bij no-show aan het begin van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon)

4.3 Op verzoek zal BALLFREUNDE, voor zover mogelijk, het aantal personen in de boeking kosteloos wijzigen met 10% (afgerond naar het eerstvolgende volledige aantal personen). 

Deze regeling geldt slechts tot acht weken voor aanvang van het evenement. 

Voor elke verdere wijziging van de boekingsbevestiging behoudt BALLFREUNDE zich het recht voor om extra verwerkingskosten van EUR 25 per transactie in rekening te brengen. 

Wijzigingen van het aantal personen in de boeking met meer dan 10 % (afgerond naar het volgende volledige aantal personen) zijn alleen mogelijk met toestemming van BALLFREUNDE. 

Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het aantal personen in de boeking binnen de periode van acht weken tot aanvang van het evenement. 

4.4 Annuleringen door individuele personen kunnen voor de vereniging het verlies van kortingen/pakketprijzen betekenen. 

4.5 BALLFREUNDE raadt aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

 1. Opzegging en beëindiging door BALLFREUNDE 

5.1 Annulering van het toernooi wegens overmacht / Covid-19

BALLFREUNDE gaat ervan uit dat alle toernooien gewoon doorgaan. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan annuleert BALLFREUNDE het toernooi.
Een annulering vindt precies plaats wanneer de verantwoordelijke autoriteiten de hosting verbieden, een reisverbod of een officieel reiswaarschuwing voor de getroffen regio wordt gegeven.
In dit speciale geval betaalt BALLFREUNDE de volledige betaalde deelnemersprijs terug zonder enige aftrek.

5.2 Gedrag in strijd met het contract

BALLFREUNDE kan het contract zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer de uitvoering van het evenement blijvend verstoort ongeacht een waarschuwing van BALLFREUNDE of indien hij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat de onmiddellijke opzegging van het contract gerechtvaardigd is. Indien BALLFREUNDE het contract opzegt, behoudt BALLFREUNDE het recht op de deelnameprijs minus de waarde van de bespaarde kosten evenals de bespaarde voordelen die voortvloeien uit een ander gebruik van de ongebruikte diensten. 

 1. Gids

De groep moet worden geleid door drie volwassenen. Als begeleider van de groep dienen er altijd minimaal drie volwassenen aanwezig te zijn tijdens het evenement. De reisleider is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van een of meer personen in de groep aan eigendommen van derden met wie BALLFREUNDE een contractuele relatie heeft (zoals hoteleigenaren en vervoerders). 

 1. Reistijd

De duur van de reis wordt gegeven in hele dagen. De dag van aankomst en de dag van terugkeer worden als hele dagen beschouwd. 

 1. Huisregels

In accommodaties waar huisregels gelden, zoals scholen, jeugdherbergen, maar ook hotels, moeten deze worden nageleefd. 

 1. Sportprogramma

De host en BALLFREUNDE behouden zich het recht voor om het programma te wijzigen als daar legitieme redenen voor zijn. BALLFREUNDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden buiten het verantwoordelijkheidsgebied van BALLFREUNDE. 

 1. Aansprakelijkheid, uitsluiting van claims en beperking

10.1 De contractuele aansprakelijkheid voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon), voor zover schade aan de deelnemer niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of wij zijn verantwoordelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt uitsluitend door de schuld van een dienstverlener. Wettelijke voorschriften die aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, die gebaseerd zijn op internationale overeenkomsten en waarnaar een door ons ingeschakelde dienstverlener kan verwijzen, zijn eveneens van toepassing in ons voordeel. Voor alle schadeclaims tegen BALLFREUNDE wegens onrechtmatige daad die niet gebaseerd zijn op opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon en evenement). 

10.2 BALLFREUNDE is niet aansprakelijk voor servicestoringen, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen in verband met diensten van derden die alleen worden bemiddeld en uitdrukkelijk als zodanig in de advertentie worden aangeduid (bijvoorbeeld excursies, rondleidingen, bezoeken aan parken en andere recreatievoorzieningen). 

10.3 BALLFREUNDE is in het algemeen niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

10.4 Deelnemers en medereizigers zijn verantwoordelijk voor deelname aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten. Sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen moeten worden gecontroleerd voordat ze worden gebruikt. BALLFREUNDE is alleen aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden bij sportevenementen en andere vrijetijdsactiviteiten als het bedrijf in gebreke blijft. BALLFREUNDE raadt aan om een ongevallenverzekering af te sluiten. 

10.5 Iedere deelnemer/medereiziger is verplicht om bij storingen in de dienstverlening in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. Defecten en storingen dienen onmiddellijk ter plaatse te worden gemeld aan de medewerkers van BALLFREUNDE, BALLFREUNDE beveelt het schriftelijke formulier aan. Indien een deelnemer/medereiziger door eigen schuld niet aan deze verplichting voldoet, heeft hij geen recht op enige aanspraak.

10.6 De medewerkers van BALLFREUNDE ter plaatse zijn niet gerechtigd om claims van welke aard dan ook te erkennen. Claims van welke aard dan ook moeten ter plaatse worden ingediend bij de respectievelijke bevoegde vertegenwoordiger van het management van BALLFREUNDE. BALLFREUNDE beveelt de schriftelijke vorm aan 

10.7 Reclames wegens niet-contractuele terbeschikkingstelling van het geboekte evenement moeten binnen een maand na het contractueel vastgelegde einde van het evenement bij BALLFREUNDE worden ingediend. Wij raden de schriftelijke vorm aan. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen claims indienen als u buiten uw schuld verhinderd bent de termijn in acht te nemen. Uw aanspraken uit dit contract vervallen na één jaar, uitdrukkelijk in afwijking van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop het evenement volgens de overeenkomst zou moeten eindigen.

 1. Uitsluiting van deelname

Indien blijkt dat een deelnemer zich zodanig intimiderend gedraagt dat de relatie tussen BALLFREUNDE en de dienstverlener (bijvoorbeeld vervoer, accommodatie, organisator) ernstig in gevaar komt, kan de betreffende deelnemer worden uitgesloten. Indien de uitgesloten deelnemer minderjarig is, dient de contractpartner ervoor te zorgen dat de uitgesloten deelnemer onder begeleiding van een toezichthoudende volwassene de locatie van het evenement onmiddellijk verlaat en op eigen kosten naar het vertrekpunt van de reis wordt teruggebracht.

BALLFREUNDE helpt, maar extra kosten zijn in ieder geval voor rekening van de contractpartner. Deze regeling geldt ook voor teams en clubs. Indien er voor de rest van de groep geen drie volwassen begeleiders zijn voor verdere begeleiding, dient de groep als geheel het evenement op eigen kosten te verlaten. 

 1. Over het algemeen 

Bij het aanmelden van een reis wordt er vanuit gegaan dat het bestuur van de deelnemende vereniging en de reisleider akkoord gaan met de algemene reisvoorwaarden en dat aan alle verplichtingen met BALLFREUNDE wordt voldaan door een bevoegd persoon. Wij raden u aan een passende verzekering af te sluiten. 

 1. Slotbepaling 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BALLFREUNDE en de contractpartner, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen en de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen en de plaats waar de dienst moet worden verleend. Alle groepen die gebruik maken van de diensten van BALLFREUNDE worden gelijk behandeld met sportverenigingen.

Neem nu contact met ons op!
1
Neem contact met ons op via Whatsapp!
Scan de code
Hey 👋
Bent u geïnteresseerd in een van onze toernooien of heeft u gewoon een snelle vraag?
Schrijf ons gewoon in de chat!