Servicebetingelser

Betingelser

Generelle vilkår og betingelser for BALLFREUNDE GmbH, 

i det følgende nævnt BALLFREUNDE.

 1. Registrering, bekræftelse

1.1 Med jeres tilmelding accepterer I, en bindende aftale med BALLFREUNDE om deltagelse i det ønskede arrangement. Kontrakten er indgået, når vi skriftligt bekræfter reservationen af arrangementet. Det er nok at få en bekræftelse pr. e-mail. Telefoniske og mundtlige aftaler er først bindende, når de er bekræftet skriftligt af os. 

1.2. Ansøgeren foretager registreringen også for alle deltagere, der er opført i registreringen/listerne, og som ansøgeren hæfter for deres kontraktlige forpligtelser ligesom for sine egne forpligtelser. 

1.3 Med jeres tilmelding accepterer I BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betaling 

2.1 Registreringsgebyret skal betales ved tilmelding og skal betales inden for den betalingsfrist, der er angivet på fakturaen. Dette gebyr kan i princippet ikke refunderes.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at registreringsgebyret ikke refunderes, heller ikke hvis arrangementet aflyses af en myndighed eller en anden tredjepart på grund af en fare, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for. Det samme gælder, hvis det sportsanlæg, som BALLFREUNDE har lejet, ikke kan benyttes af årsager, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for.

2.2 Deltagergebyret skal betales som angivet i jeres faktura, som bliver sendt via mail, senest otte uger før arrangementet starter.

Gebyrerne i tilfælde af afbestilling, behandling og ombooking forfalder til betaling med det samme. Beløbene for depositum og restbetaling samt annullering, hvis det er relevant, fremgår af bookingbekræftelsen. Betalingen skal foretages på én gang for alle tilmeldte deltagere med angivelse af det oplyste fakturanummer. 

2.3 Ved bookinger med kort varsel (fra otte uger før arrangementet starter) skal den fulde deltagerpris betales med det samme.

2.4 Hvis den sidste betalingsdato ikke overholdes, kan BALLFREUNDE træde tilbage fra den eksisterende bookingkontrakt efter en forgæves påmindelse med en frist og kræve fortrydelsesgebyrer som kompensation i overensstemmelse med afsnit 4.2. De definitive oplysninger vil først blive udleveret efter modtagelse af den sidste betaling, dog tidligst 14 dage før arrangementet starter. 

 1. Tjenester

De tjenester, som BALLFREUNDE leverer, fremgår af de generelle oplysninger. Afvigelser herfra kræver en skriftlig aftale.

 1. Deltagerens tilbagetrækning, afbestillingsgebyrer 

4.1 Det er muligt at trække sig tilbage fra deltagelsen på et hvilket som helst tidspunkt før arrangementet starter (under hensyntagen til eventuelle omkostninger i henhold til punkt 4.2). Det er datoen for BALLFREUNDE's modtagelse af fortrydelseserklæringen, der er afgørende. Tilbagekaldelsen fra arrangementet skal ske skriftligt. Afbestilling pr. e-mail er ikke tilstrækkeligt. Hvis en deltager/medrejsende trækker sig tilbage, eller hvis rejsen til arrangementet ikke påbegyndes af årsager (bortset fra tilfælde af force majeure, jf. punkt 10), som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for, kan BALLFREUNDE kræve en kompensation for de trufne arrangementer og omkostninger. Ved beregningen af kompensationen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og en normalt mulig alternativ brug af arrangementstjenesterne. Du har mulighed for at bevise, at der ikke er afholdt nogen omkostninger eller betydeligt lavere omkostninger i forbindelse med aflysningen eller den manglende påbegyndelse af rejsen end de omkostninger, som vi har angivet i den faste pris (se afsnit 4.2).

4.2 Følgende omkostninger skal generelt betales ud over behandlingsgebyret på 25,- Euro pr. bookingsændring i tilfælde af tilbagetrækning (også af enkeltpersoner) fra arrangementet:

 • op til 90 dage før arrangementet starter: ingen ekstra omkostninger
 • fra den 89. til den 31. dag før begivenheden starter: 40% af
  deltagerprisen (pr. person)
 • fra den 30. til den 16. dag før begivenheden starter: 60% af deltagerprisen (pr. person)
 • fra den 15. dag før begivenheden starter: 90% af deltagerprisen (pr. person)
 • i tilfælde af udeblivelse når arrangementet starter: 100 % af deltagerprisen (pr. person)

4.3 Efter anmodning vil BALLFREUNDE, så vidt muligt, foretage en engangsændring af antallet af personer i bookingen med 10 % (afrundet opad til det næste fulde antal personer) uden beregning. 

Denne regel gælder kun op til otte uger før arrangementet starter. 

For hver yderligere ændring af reservationsbekræftelsen forbeholder BALLFREUNDE sig retten til at opkræve et ekstra behandlingsgebyr på 25 EUR pr. transaktion. 

Ændringer i antallet af personer i reservationen med mere end 10 % (afrundet til det næste fulde antal personer) er kun mulige med godkendelse fra BALLFREUNDE. 

Det samme gælder for ændringer i antallet af personer i bookingen inden for otte uger før begivenheden starter. 

4.4 Aflysninger af enkeltpersoner kan betyde tab af rabatter / pakkepriser for foreningen. 

4.5 BALLFREUNDE anbefaler at booke en rejseafbestillingsafdækning.

 1. Tilbagetrækning og opsigelse af BALLFREUNDE 

5.1 Aflysning af turneringen på grund af force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE går ud fra, at alle turneringer finder sted som normalt. I det usandsynlige tilfælde, at dette ikke er muligt, aflyser BALLFREUNDE turneringen.
En aflysning sker præcist, når de ansvarlige myndigheder forbyder hosting, et rejseforbud eller en officiel rejseadvarsel for den berørte region gives.
I dette særlige tilfælde betaler BALLFREUNDE hele den betalte deltagerpris tilbage med det samme.

5.2 Kontraktstridig opførsel

BALLFREUNDE kan opsige kontrakten uden varsel, hvis deltageren på trods af en advarsel fra BALLFREUNDE forstyrrer gennemførelsen af arrangementet, eller hvis han/hun opfører sig kontraktstridigt i et sådant omfang, at en øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. Hvis BALLFREUNDE ophæver kontrakten, beholder BALLFREUNDE kravet på deltagergebyret minus værdien af de sparede udgifter samt de sparede fordele, der følger af en alternativ anvendelse af de ikke anvendte tjenesteydelser. 

 1. Rejsen

Gruppen skal ledes af tre voksne personer. Der skal altid være mindst tre voksne til stede i løbet af arrangementet for at ledsage gruppen. Rejselederen/rejselederne er ansvarlig for skader, som en eller flere personer i gruppen har begået på ejendom tilhørende tredjeparter, som BALLFREUNDE har et kontraktligt forhold til (f.eks. hotelejere og transportvirksomheder). 

 1. Rejsetid

Rejsens længde angives i hele dage. Ankomstdagen og hjemrejsedagen betragtes som hele dage. 

 1. Hus regler

På indkvarteringer, hvor der er husregler, som skoler, vandrehjem, men også hoteller, skal disse overholdes. 

 1. Sports program

Arrangøren og BALLFREUNDE forbeholder sig ret til at ændre programmet, hvis der er berettigede grunde til det. BALLFREUNDE påtager sig intet ansvar for manglende eller ufuldstændig gennemførelse af programmet som følge af omstændigheder, som ligger uden for BALLFREUNDE's kontrol. 

 1. Ansvar, udelukkelse af krav og begrænsning

10.1 Det kontraktmæssige erstatningsansvar for andre skader end fysiske skader er begrænset til tre gange deltagerens pris (pr. person), for så vidt en skade på deltageren hverken er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller vi er ansvarlige for et tab, som deltageren har lidt udelukkende på grund af en tjenesteyders fejl. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar, som er baseret på internationale aftaler, og som kan påberåbes af en tjenesteudbyder, som vi benytter os af, gælder også til vores fordel. For alle erstatningskrav mod BALLFREUNDE, som ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, er erstatningsansvaret for tingsskade begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. person og arrangement). 

10.2 BALLFREUNDE er ikke ansvarlig for serviceforstyrrelser, person- og tingsskader i forbindelse med tjenesteydelser fra tredjeparter, som kun er arrangeret og udtrykkeligt identificeret som sådan i annoncen (f.eks. udflugter, ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter). 

10.3 BALLFREUNDE er generelt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure. 

10.4 Deltagere og medrejsende er ansvarlige for at deltage i sport og andre fritidsaktiviteter. Sportsfaciliteter, -udstyr og -køretøjer bør kontrolleres, før I bruger dem. BALLFREUNDE er kun ansvarlig for ulykker, der opstår ved sportsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld. BALLFREUNDE anbefaler at tegne en ulykkesforsikring. 

10.5 Enhver deltager / medrejsende er forpligtet til at samarbejde i tilfælde af serviceforstyrrelser inden for lovens bestemmelser for at undgå mulig skade eller for at holde det til et minimum. Defekter og funktionsfejl skal straks rapporteres til BALLFREUNDE-ansatte med det samme, BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. Hvis en deltager / medrejsende ikke overholder denne forpligtelse ved egen skyld, har de ingen krav.

10.6 BALLFREUNDEs personale ved arrangementet er ikke bemyndiget til at modtage krav af nogen art. Reklamationer af enhver art skal indgives til BALLFREUNDE's respektive ledelsesautoriserede repræsentant ved arrangementet. BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. 

10.7 Krav på grund af ikke-kontraktmæssig levering af det reserverede arrangement skal fremsættes til BALLFREUNDE inden for en måned efter den kontraktmæssigt fastsatte afslutning af arrangementet. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter fristen kan I kun gøre krav gældende, hvis I var forhindret i at overholde fristen uden egen skyld. Jeres krav fra denne kontrakt udløber efter et år, hvilket udtrykkeligt afviger fra lovgivningen. Forældelsesfristen begynder på den dag, hvor begivenheden skal slutte i henhold til kontrakten.

 1. Udelukkelse fra deltagelse

Hvis det viser sig, at en deltager opfører sig så besværligt, at forholdet mellem BALLFREUNDE og tjenesteyderen (f.eks. transport, indkvartering, arrangør) bliver alvorligt truet som følge heraf, kan den relevante deltager blive udelukket. Hvis den udelukkede deltager er mindreårig, skal aftalepartneren sørge for, at den udelukkede deltager sammen med en voksen, der er bemyndiget til at føre tilsyn med ham/hende, straks forlader arrangementet og for egen regning bringes tilbage til rejsens udgangspunkt.

BALLFREUNDE vil hjælpe, men de yderligere omkostninger skal i alle tilfælde afholdes af kontraktpartneren. Denne bestemmelse gælder også for hold og klubber. Hvis der ikke er tre voksne tilsynsførende til rådighed for den resterende gruppe til yderligere tilsyn, skal gruppen som helhed forlade arrangementet på egen regning. 

 1. Generelt 

Ved tilmelding til en rejse forudsættes det, at bestyrelsen i den deltagende klub og rejselederen/rejselederne accepterer de generelle rejsebetingelser, og at alle forpligtelser over for BALLFREUNDE opfyldes af en dertil bemyndiget person. Vi anbefaler, at I afslutter en passende forsikring. 

 1. Endelig bestemmelse 

Vilkårene og betingelserne gælder for alle aftaler mellem BALLFREUNDE og kontraktpartneren, uanset hvor de involverede parter har bopæl, hvor kontrakten er indgået og hvor ydelsen skal leveres. Med sportsklubber ligestilles alle grupper, som benytter sig af BALLFREUNDEs tjenester.

Kontakt os nu!
1
Kontakt os via Whatsapp!
Scan koden
Hej 👋
Er du interesseret i en af vores turneringer eller har du bare et hurtigt spørgsmål?
Du skal bare skrive direkte til os i chatten!